10 van de meest onbegrepen thema’s als het gaat over autisme … autisme en onderzoek

Foto van James Kemp op Unsplash
  1. Hoewel genetische en omgevingsfactoren worden beschouwd als mogelijke oorzaken van autisme, blijft het volledige begrip van de onderliggende oorzaken onvolledig. Er zijn nog veel te onderzoeken hypothesen over de oorzaken van autisme.
  2. Naast genetische factoren, lijkt de omgeving ook invloed te hebben op de ontwikkeling van autisme. Bepaalde chemicaliën, infecties en trauma’s, zoals hersenletsel of zuurstofgebrek bij de geboorte, zijn onderzocht als mogelijke oorzaken, maar er is nog veel onduidelijk over hun exacte impact.
  3. De diagnose van autisme is gebaseerd op gedragskenmerken, maar er bestaat onenigheid over welk gedrag moet worden opgenomen en hoe dit moeten worden geïnterpreteerd. Dit kan leiden tot verschillende interpretaties van de diagnoses en inconsistenties in onderzoek.
  4. Autisme manifesteert zich op zeer verschillende manieren bij verschillende mensen, wat vaak leidt tot onbegrip en moeilijke communicatie rond de diagnose, ook binnen onderzoek. Het brede scala aan symptomen en impact op iemands functioneren, maakt het voor sommige mensen moeilijk om begrip te krijgen voor autistische mensen en hun omgeving.
  5. Welke invloed gender en culturele verschillen kunnen hebben op hoe autisme zich uit en wat de autismediagnose inhoudt, is nog vaak een raadsel. Terwijl sommige mensen spreken over culturele – of gender-varianten binnen autisme, zoals ‘vrouwelijk autisme’ of ‘multicultureel autisme’, vinden de meeste mensen dat er meer onderzoek nodig is om beter te begrijpen hoe deze factoren invloed hebben op autisme, met name bij mensen met identiteiten die klassieke categorieën en hokjes overstijgen.
  6. Verschillende behandelingen zijn beschikbaar voor mensen met autisme, maar het blijkt moeilijk om de doelmatigheid ervan te beoordelen en te bepalen welke behandeling het meest geschikt is voor welk individu. Bovendien wordt de impact van verschillen in zintuiglijke verwerking en hoe autistische mensen zich verhouden tot structuur en cultuur vaak over het hoofd gezien.
  7. Volwassenen, en zeker oudere volwassenen met autisme, worden vaak over het hoofd gezien in vergelijking met andere leeftijdsgroepen. Meer onderzoek is nodig naar hoe oudere volwassenen met autisme het beste kunnen worden ondersteund, met name op het gebied van werkgelegenheid, ondersteuning op latere leeftijd en omgaan met relationele – en existentiële levensvragen.
  8. Heel wat autistische mensen worden dagelijks geconfronteerd met beperkingen op vlak van autonomie, zelfstandigheid, zelfbeschikking en levensregie. Meer onderzoek is nodig naar hoe mensen met autisme meer controle over hun eigen leven kunnen krijgen.
  9. De opkomende cultuur en identiteitsbeleving van autistische volwassenen manifesteert zich in verschillende media en fora en kan zowel een aanzet zijn tot participatie (in onderzoek en beleid) als tot ergernis leiden en een dreiging vormen voor minder participatieve personen De ervaringen van niet-verbale personen met autisme, die minder actief zijn in de beeldvorming en media, worden in de mediacampagnes, gebruik van ervaringsdeskundigheid en binnen de literatuur vaak vergeten, tenzij wanneer anderen hun stem proberen weer te geven.
  10. Er is nog veel te leren over de ervaringen van families en dichtbij betrokken hulpverleners van mensen met autisme, inclusief hun behoeften, uitdagingen en ondersteuningssystemen. Onderzoek en onderwijsinspanningen zijn belangrijk om autisme beter te begrijpen en om de omgeving van personen met autisme (binnen gezinnen, virtuele en andere ondersteuning, vrijwilligerswerk, familie, betrokken hulpverleners) te ondersteunen.