Tien trends in 15 jaar Wereld Autisme Dag … autisme en beeldvorming

Het logo van Wereld Autisme dag van de Vlaamse Vereniging Autisme
  1. Gegroeid bewustzijn: Wereld Autisme Dag heeft bijgedragen aan een grotere bekendheid van autisme in de wereldgemeenschap. Dit heeft volgens sommige mensen geleid tot een toename van de diagnose van autisme, maar slechts in beperkte mate tot een groeiende acceptatie en begrip en kennis, en slechts beperkt tot een betere toegang tot diensten en ondersteuning voor mensen met autisme en hun families.
  2. Uitgebreide activiteiten: In de loop der jaren zijn de activiteiten die worden georganiseerd op Wereld Autisme Dag aanzienlijk uitgebreid. Dit omvat onder andere evenementen zoals symposia, conferenties, informatieve bijeenkomsten en sociale bijeenkomsten. Een minpunt daarbij is dat bij veel mensen alleen grotere evenementen bekend zijn, waar autistische mensen in verloren lopen.
  3. Verbetering van het begrip: Wereld Autisme Dag heeft volgens sommige mensen geleid tot een verbeterd begrip van autisme en de uitdagingen die mensen met autisme ondervinden. Hierdoor is de samenleving beter in staat om de behoeften van mensen met autisme te begrijpen en hen te ondersteunen. Critici werpen op dat autisme een te vaag begrip is geworden, en er weinig ruimte overblijft voor nuance en zicht op de enorme variatie van uitingen van autisme.
  4. Toename van betrokkenheid van belanghebbenden: De betrokkenheid van verschillende belanghebbenden bij Wereld Autisme Dag is toegenomen. Dit omvat organisaties, overheden, wetenschappers, medische professionals, onderwijzers en individuen met autisme en hun families. In die laatste groep zijn het echter slechts de meest mondige mensen die betrokken zijn.  
  5. Internationale erkenning: Wereld Autisme Dag is nu erkend door de Verenigde Naties als een officiële dag om bewustzijn te vergroten en begrip te bevorderen voor autisme. Dit heeft bijgedragen aan een toename van de aandacht voor autisme wereldwijd en heeft geleid tot meer inspanningen om mensen met autisme te ondersteunen en te betrekken bij de samenleving.
  6. Inclusie van mensen met autisme: Wereld Autisme Dag heeft volgens sommigen bijgedragen aan het bevorderen van inclusie en het verminderen van stigma en discriminatie tegenover mensen met autisme. Hierdoor krijgen mensen met autisme meer kansen om deel te nemen aan de samenleving en hun potentieel te verwezenlijken. Critici beweren dat het veeleer de kleinere projecten zijn van autismeorganisaties en initiatieven van autistische personen zelf die daartoe hebben bijgedragen.
  7. Beperkt meer aandacht voor diversiteit: De evolutie van Wereld Autisme Dag heeft ook geleid tot een grotere aandacht voor de diversiteit binnen de autismegemeenschap. Hierdoor wordt er meer rekening gehouden met de verschillende behoeften en uitdagingen van mensen met autisme, en worden er meer initiatieven genomen om aan deze behoeften tegemoet te komen. Toch is er nog steeds beperkte vertegenwoordiging van diverse mensen met autisme.
  8. Nog vaak nadruk op medisch model: Wereld Autisme Dag legt nog te veel de klemtoon op het medische model van autisme, waarbij de nadruk ligt op de diagnose en behandeling van autisme, in plaats van op de ondersteuning van mensen met autisme en hun families.
  9. Focus op beperkingen en drempels als gevolg van autisme: De beperkingen en drempels die mensen met autisme ondervinden, worden nog steeds te veel verwoord in termen van individueel lijden en lasten voor de samenleving. Dit kan bijdragen aan stigma en discriminatie tegenover mensen met autisme, in plaats van te focussen op de sterke punten en vaardigheden van mensen met autisme.
  10. Winstbejag door bepaalde organisaties en bedrijven die het doel van wereld autisme dag uit het oog verliezen: Ten slotte blijft ook de commercialisering van Wereld Autisme Dag opvallend, waarbij sommige organisaties en bedrijven autisme gebruiken voor hun eigen winst, in plaats van bij te dragen aan de verbetering van het leven van mensen met autisme en hun families.